Historie Vakzaak Van der Pol

In 1969, sinds de vestiging van Installatiebedrijf F. van der Pol aan de Turfkade in Bolsward, werd door het installatiebedrijf vanuit de winkel al installatiematerialen aan particulieren verkocht. In de loop der jaren werden in de winkel/showroom gaskachels, CV-ketels, etc. geshowd en verkocht.. Ook de kleine installatiematerialen. zoals soldeerfittingen, knelfittingen, wandcontactdozen (stopcontacten), schakelaars, kabel, draad, buis, etc. waren voor particuliren en bedrijven te koop.

In 1998 werd de winkel aan de Turfkade opnieuw ingericht en het assortiment uitgebreid. Titus van der Pol werd vanaf toen de aangewezen persoon om de klanten raad en daad bij te staan.
 

Op donderdag 16 november 2000 opende een vernieuwde en uitgebreide Vakzaak Van der Pol zijn automatisch deuren op De Ward 39 in Bolsward.

 
De bestaande vestiging op de Turfkade 15 was uit zijn jasje gegroeid en door het beschikbaar hebben van een nieuwe verkoopruimte van ruim 1000 m² op De Ward 39 kunnen de klanten optimaal bedient worden. Naast het reeds bestaande aanbod van installatiematerialen op het gebied van dakbedekking, sanitair, electra, verwarming, waterleiding en riolering werd het assortiment van Vakzaak Van der Pol fors uitgebreid. Consumenten en bedrijven konden en kunnen nu ook beschikken over een keur aan artikelen op het gebied van ventilatie, rookgasafvoer, handgereedschap, elektrisch gereedschap, bouwmateriaal en ijzerwaren.
 
 
Bezoekers van de nieuwe Vakzaak Van der Pol kunnen gebruik maken van een ruime parkeerplaats rondom de vakzaak.
 
Sinds 1 december 2000 werden het voormalige Installatiebedrijf Brouwer BV uit Blauwhuis en Installatiebedrijf F. Van der Pol uit Bolsward (vanaf toen samen gegaan in het nieuwe Installatiebedrijf Van der Pol BV) in het toen nog nieuwe pand ondergebracht.
 
Door de combinatie van Vakzaak en Installatiebedrijf wordt de consument de uniek mogelijkheid geboden de aangekochte materialen uit de Vakzaak door de Installatiebedrijven aan te laten leggen.
 
Titus van der Pol is zelf werkzaam geweest in het installatievak en daar de nodige vakkennis opgedaan. Door intensief kontakt te houden met de installatiekant en konstant bijhouden van de nodige vakliteratuur  houdt hij zijn vakkennis op peil. Dat is mogelijk doordat hij passie voor zijn vak heeft. En kunt u een eerlijk advies of oplossing van hem verwachten.
 
 
 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com