Speciale openingstijden zomervakantie/bouwvak 2018

in de maand augustus zijn onze openingstijden aangepast :

Maandag  9:00 tot 17:00 uur 
Dinsdag 9:00 tot 17:00 uur 
Woensdag 9:00 tot 17:00 uur 
Donderdag 9:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag  9:00 tot 17:00 uur 
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Vanaf maandag 3 september onze openingtijden weer :

Openingstijden 2018

Maandag  7:30 tot 17:30 uur 
Dinsdag 7:30 tot 17:30 uur 
Woensdag 7:30 tot 17:30 uur
Donderdag 7:30 tot 17:30 uur 
Vrijdag  7:30 tot 17:30 uur 
Zaterdag 9:00 tot 12:00 uur 
Zondag Gesloten

 

Voor de openingstijden en contactgegevens van Installatiebedrijf Van der Pol BV  verwijzen wij u naar de site .

 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen : Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen. 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com