U bent aangeland op de website van Vakzaak Van der Pol BV te Bolsward.

Een winkel voor professional en handige doe-het-zelver.

Wij zijn een winkel in de meest uiteenlopende installatie-artikelen op het gebied van gas, water, elektra, dakbedekking, sanitair, riolering, verwarming, loodgietersbenodigdheden , schilderspullen, etc. Wij proberen in onze produktrgroepen een zo breed mogelijk assortiment voor u te voeren.

Met onze deskundigheid kunnen wij u de juiste informatie en adviezen geven en helpen wij u graag bij het oplossen van uw probleem.

U vindt onze winkel op De Ward 39 te Bolsward. 

Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen : Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(SWF), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. Vanuit Bolsward bedienen wij klanten uit bovengenoemde plaatsen.

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com