Heeft u een nieuwe elektrische kookplaat aangeschaft?

kookplaatEen elektrische kookplaat of inductiekooplaat kan op drie manieren worden aansluiten :
één fase aansluiting :
 1. in de meterkast heeft u maar één hoofdzekering
 2. in de meterkast heeft u slechts een gebruikelijke 16A eindgroep
 3. de wcd waarop de kookplaat wordt aangesloten wordt gevoed door slechts drie draden, bruin, blauw en groen/geel
 4. alle fasen (3 stuks) van de kookplaat worden met elkaar doorverbonden (bruine draad)
 5. beide nul aansluitingen moeten ook met elkaar worden doorverbonden (blauwe draad)
 6. vooral de aarddraad niet vergeten (groen/geel)
twee fase aansluiting :
 1. in de meterkast heeft u maar één hoofdzekering
 2. in de meterkast heeft u een zogeheten kookgroep (dubbele eindgroep) of twee eindgroepen bestemd voor het koken
 3. de wcd, een Perilex wcd, wordt gevoed door vijf draden, 2x bruin, 2x blauw en groen/geel
 4. van de twee fasen worden er, in de kookplaat, twee doorverbonden (één dus niet) (bruine draden)
 5. beide nul aansluitingen mogen elk apart, in de kookplaat, worden aangesloten (blauwe draden)
 6. en nu weer, vooral  de aarddraad niet vergeten (groen/geel)
drie fase aansluiten :perilex
 1. in de meterkast heeft u drie hoofdzekeringen
 2. in de meterkast heeft u of een zogeheten kookgroep of een krachtgroep
 3. de wcd, een perilex wcd, wordt gevoed door vijf draden, bruin, zwart, zwart-streep, blauw en groen/geel
 4. elke fase wordt, in de kookplaat, apart aangesloten, bruin. zwart, zwart-streep
 5. beide nul aansluitingen worden met elkaar doorverbonden en aangesloten op blauwe draad
 6. ook nu weer, vooral de aarddraad niet vergeten (groen/geel)

Mocht het toch te lastig blijken kunen wij deze voor u aansluiten op uw elektrische installatie.

De kookplaat, met eventuele oven, wordt op de bestaande installatie aangesloten. In overleg met u wordt besloten of er een uitbreiding in de groepenkast nodig mocht zijn.

Na aansluiten van de kookplaat wordt de installatie door ons gecontroleerd en nagemeten op isolatieweerstand en aarding.

Nog een laatste tip :
Schade aan uw kookplaat veroorzakt door het verkeerd aansluiten hiervan, valt niet onder de garantie.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).

 

 

IP-codering

De IP-codering voor elektrische apparatuur is vastgelegd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad tegen vocht aan.

Eerste cijfer (mate van bescherming tegen onvoorziene aanraking door externe voorwerpen) :

0 - niet beschermd
1 - beschermd tegen aanraking met de hand
2 - beschermd tegen aanraking met de vinger
3 - bescherming tegen aanraking met gereedschap
4 - beschermd tegen aanraking met draad
5 - beschermd tegen opeenhoping van stof
6 - beschermd tegen binnendringen van stof

Op de plaats van het eerste cijfer kan ook een x gedacht worden; ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen onvoorziene aanraking door externe voorwerpen niet van belang is.

Tweede cijfer (mate van bescherming tegen binnendringen van vocht) :

0 - niet beschermd
1 - druipwaterdicht tegen vertikaal vallende druppels
2 - druipwaterdicht tegen druppels die onder een maximale hoek van 15° vallen
3 - Regen- en sproeiwaterdicht (water vallende onder een maximale hoek van 60°)
4 - spatwaterdicht (spatwater uit een willekeurige richting heeft geen effect)
5 - straalwaterdicht (water onder waterleidingdruk gespoten op de apparatuur heeft geen effect (3 bar, spuitmond 6,3mm) )
6 - straalwaterdicht (water onder druk gespoten op de apparatuur heeft geen effect (10 bar, spuitmond 12,5mm) )
7 - waterdicht (tijdelijke onderdompeling in water heeft geen gevolgen)
8 - perswaterdicht (continue onderdompeling in water heeft geen gevolgen)

Op de plaats van het tweede cijfer kan ook een x gedacht worden; ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen  binnendringen van vocht niet van belang is.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com