Heeft u een nieuwe elektrische kookplaat aangeschaft?

kookplaatEen elektrische kookplaat of inductiekooplaat kan op drie manieren worden aansluiten :
één fase aansluiting :
 1. in de meterkast heeft u maar één hoofdzekering
 2. in de meterkast heeft u slechts een gebruikelijke 16A eindgroep
 3. de wcd waarop de kookplaat wordt aangesloten wordt gevoed door slechts drie draden, bruin, blauw en groen/geel
 4. alle fasen (3 stuks) van de kookplaat worden met elkaar doorverbonden (bruine draad)
 5. beide nul aansluitingen moeten ook met elkaar worden doorverbonden (blauwe draad)
 6. vooral de aarddraad niet vergeten (groen/geel)
twee fase aansluiting :
 1. in de meterkast heeft u maar één hoofdzekering
 2. in de meterkast heeft u een zogeheten kookgroep (dubbele eindgroep) of twee eindgroepen bestemd voor het koken
 3. de wcd, een Perilex wcd, wordt gevoed door vijf draden, 2x bruin, 2x blauw en groen/geel
 4. van de twee fasen worden er, in de kookplaat, twee doorverbonden (één dus niet) (bruine draden)
 5. beide nul aansluitingen mogen elk apart, in de kookplaat, worden aangesloten (blauwe draden)
 6. en nu weer, vooral  de aarddraad niet vergeten (groen/geel)
drie fase aansluiten :perilex
 1. in de meterkast heeft u drie hoofdzekeringen
 2. in de meterkast heeft u of een zogeheten kookgroep of een krachtgroep
 3. de wcd, een perilex wcd, wordt gevoed door vijf draden, bruin, zwart, zwart-streep, blauw en groen/geel
 4. elke fase wordt, in de kookplaat, apart aangesloten, bruin. zwart, zwart-streep
 5. beide nul aansluitingen worden met elkaar doorverbonden en aangesloten op blauwe draad
 6. ook nu weer, vooral de aarddraad niet vergeten (groen/geel)

Mocht het toch te lastig blijken kunen wij deze voor u aansluiten op uw elektrische installatie.

De kookplaat, met eventuele oven, wordt op de bestaande installatie aangesloten. In overleg met u wordt besloten of er een uitbreiding in de groepenkast nodig mocht zijn.

Na aansluiten van de kookplaat wordt de installatie door ons gecontroleerd en nagemeten op isolatieweerstand en aarding.

Nog een laatste tip :
Schade aan uw kookplaat veroorzakt door het verkeerd aansluiten hiervan, valt niet onder de garantie.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).

 

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com