Is uw centraal verwarmingsysteem klaar voor de komende vorstperiode ?

Met de daling van de buitentemperatuur is het aan te bevelen nog even aandacht aan uw CV-installatie te geven.

Kijkt u naar de volgende punten :

  • Is de waterdruk in de CV-installatie nog op peil? Het is aan te bevelen om de installatiedruk tussen de 1 en 2 Bar aan te houden. Is de installatie druk onder 1 Bar, vult u dan bij.
  • Controleer of er nog lucht in de CV-installatie rondcirculeerd. De ketel haalt deze lucht er in de meeste gevallen zelf uit. Hoort u nog ergens lucht in radiatoren, ontlucht dan op deze punten. Want waar lucht zit, komt geen water. En dus geen warmte.
  • Heeft u een batterij gevoedde thermostaat? Gaat u even na of de batterijen laatst nog vervangen zijn. In geval van lege batterijen kan de CV-ketel niet worden aangestuurd en blijft het koud.
  • Heeft u een olieketel of propaangestookte ketel? Kijkt u dan of de brandstofvoorraad in de tank genoeg is.

Voor uitgebreide instrukties voor ontluchten of bijvullen kunt u verder op onze site kijken.

Mocht u hulp nodig hebben bij voorgenoemde werkzaamheden, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com