Soms is het nodig uw CV systeem te ontluchten, bijvoorbeeld als u borrelende geluiden uit uw verwarming hoort komen,  radiatoren niet helemaal of onvoldoende warm worden of u heeft uw CV systeem net bijgevuld.

Uw CV systeem ontluchten doet u als volgt:

  1. Laat het CV systeem even aanslaan door de kamerthermostaat hoger te zetten.
  2. Zet vervolgens de kamerthermostaat zo laag mogelijk.
  3. Draai alle radiatorknoppen helemaal open.ontluchtingsleutel
  4. Begin bij de laagste gelegen radiator en draai met een ontluchtingssleuteltje de ontluchtingsventieltjes, die zich op de radiatoren bevinden, open. Pas op er kan erg warm water uitspuiten.
  5. Zodra er water uitkomt, is alle lucht eruit en kan het ventieltje gesloten worden. Gebruik een doek om het beetje water op te vangen.
  6. Controleer de drukmeter of deze nog tussen de 1 en 2 bar staat. Staat de drukmeter onder de 1 bar, vul dan de CV ketel bij.
  7. Vergeet niet uw kamerthermostaat opnieuw op de juiste instelling terug te zetten.

Mocht u hulp nodig hebben bij voorgenoemde werkzaamheden, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com