Wanneer moet u Cv-installatie worden bijgevuld?Manometer

Controleer de systeemdruk van uw verwarmingssysteem, dit kan u aflezen van de drukmeter van uw CV-ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1 bar, dan is het tijd om uw Cv-systeem bij te vullen.

  • Trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
  • Sluit uw vulslang aan op een (wasmachine)kraan in de buurt van uw CV ketel en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt.
  • Sluit deze daarna aan op de vulkraan van uw verwarmingssysteem (vaak onder of nabij uw CV-ketel).
  • Draai voorzichtig de waterkraan open en daarna de vulkraan door deze 1/4 slag tegen de klok in te draaien (hendel staat in lenterichting van de verwarmingsleiding).
  • Daarna laat u de water stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1 en de 2 bar).
  • Draai daarna de eerst de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en daarna de (wasmachine)kraan.
  • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal lopen.
  • Daarna kunt u de stekker van uw CV ketel weer in het stopcontact steken en uw CV ketel weer aanzetten.
  • U bent nu gereed met uw CV ketel bijvullen ons advies zou zijn om uw Cv-systeem nu te ontluchten.

Mocht u hulp nodig hebben bij voorgenoemde werkzaamheden, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

 

Copyright (c) Vakzaak Van der POl BV 2015. All rights violated.
Designed by joomlatd.com